صلح عمری

صلح نامه چیست ؟

صلح نامه به قراردادی گفته میشود که افراد برای حل و فصل یک اختلاف (آشتی) بین خود تنظیم میکنند اما در مواردی برای فروش و یا واگذاری اموال نیست به کار برده میشود . یکی از کاربرد های صلح نامه در سنوات اخیر واگذاری زمین یا خانه به فرزندان است . این صلح نامه اصطلاحا صلح عمری خوانده میشود . در صلح عمری یک شخص اموال خود را به شخص دیگری (مثلا پدر به فرزند) واگذار میکند . با این شرط که منافع ملک تا زمان زنده بودن در اختیار مالک اول باقی بماند . این شیوه یکی از بهترین شیوه های واگذاری است . چرا که اولا فرزند تا زمان حیات والد نمیتواند منافع استفاده از ملک را از او سلب کند و ثانیا با فوت والد عقد صلح ، به صورت کامل ، آثار خود را بر جای می گذارد . یعنی فرزند مالک خواهد شد .

 

ثبت صلح نامه در دفاتر اسناد رسمی :

ماده 46 و 47 قانون ثبت اعلام میکنه که صلح نامه باید حتما باید بصورت رسمی ثبت بشود . یعنی حتما در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد . پس توجه داشته باشید که حتما باید صلح نامه را در دفاتر اسناد رسمی در زمان حیات مالک تنظیم نمایید . اما در این خصوص یک استثنا هم وجود داره .

اگر ملکی که مالک در حیات خود به شما انتقال داده فاقد سند رسمی بوده ، لذا الزامی به ثبت صلح نامه در دفاتر رسمی نیست . شما میتوانید صلح نامه را بصورت دستی و البته با رعایت دقیق اصول صلح نامه تنظیم نمایید و دادگاه ها نیز مکلفند نسبت به این صلح نامه ترتیب اثر بدهند .

 

اصلاحات ارزی چیست ؟

شروط  صلح عمری :

در قانون ، سه شرط به طور برای صلح عمری در نظر گرفته شده است .

ماده 753 قانون مدنی: یکی از شرایط صحت عقد صلح عمری برای فرزند ، آن است که طرفین ، باید اهلیت معامله کردن و تصرف نمودن در مال مورد صلح را داشته باشند . در واقع ، هم صلح کننده و هم صلح گیرنده ، باید اهلیت داشته باشند یعنی مثلا محجور نباشند .

ماده 754 قانون مدنی : هر قرارداد صلحی ، نافذ و معتبر است ؛ مگر صلحی که برای امر غیر مشروع باشد . لذا صلح عمری برای فرزندان ، می بایست برای امور مشروع بوده و در ارتباط با امور غیر مشروع ، نمی توان قرارداد صلح عمری برای فرزند ، منعقد نمود .

ماده 757 قانون مدنی : صلح عمری بلاعوض نیز جایز است ؛ به این معنا که ، شرط صحت عقد صلح عمری برای فرزند ، آن نیست که فرزند ، حتما بها یا عوض مال صلح شده را پرداخت کند ؛ بلکه می توان به عنوان عقد غیر معوض یا مجانی نیز ، صلح عمری برای فرزند را منعقد نمود.

افراز و تفکیک