پست‌ها

جلسه مجمع عمومی جامعه مهندسان مشاور ایران جهت رای گیری و تعیین اعضای دوره جدید هیئت مدیره در روز سه شنبه مورخ 98/11/01 در دفتر اصلی جامعه برگزار خواهد شد .در جلسه قبلی به دلیل نرسیدن اعضای شرکت کننده به حدنصاب لازم ، رای گیری انجام نشد و این جلسه با هر تعداد اعضا رسمیت خواهد داشت .

اسامی کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره جدید طبق اعلام جامعه به شرح ذیل است :

هیئت مدیره :

۱-آقای مهندس رضا آقاطاهر
۲-آقای مهندس علیرضا پیرمرادی
۳- آقای مهندس علی طالبی
۴- خانم مهندس پروین غریب نواز
۵-آقای مهندس امیر کریمی
۶-آقای مهندس غلامرضا لشگری
۷-آقای مهندس بهمن مؤمنی مقدم
۸- آقای مهندس آرتین هوانسیان

بازرسی:
۱- آقای مهندس حمیدرضا سیدین
۲- آقای مهندس عباسعلی صالح آبادی
۳-خانم مهندس مهتاب متقالچی

داشتن کارت عضویت تمدید شده جهت شرکت در رای گیری الزامی است .